Орталықтың құрылымы

Зерттеулердің негізгі бағыттары:

· Жер серігі ақпараты деректері бойынша атмосфераның ғарыштық бейнелерін түзету және физикалық параметрлерін есептеу үшін атмосферадағы қысқатолқынды және жылулық сәулелерін тасымалдаудың сандық модельдерін әзірлеу.

· Магистральды құбырлардағы апатты жағдайлардың дамуына табиғи және техногенді факторлардың әсер етуі дәрежесін анықтау үшін «қатер-талдау» геоақпараттық моделін құру

· Сандық фотограмметрияның автоматты әдістері мен технологияларын және қашықтықтан барлау деректері интерферометриялық талдауының әдістері мен есептеу алгоритмдерін құру.

Департамент құрамында:

- геоақпарат және ГАЖ-технологиялар зертханасы

(зертхана меңгерушісі - Разақова Майра Ғаббасовна)

- геомодельдеу зертханасы

(зертхана меңгерушісі – т.ғ.д. Ахмеджанов Алшын Хакімұлы)

Департамент директоры – т.ғ.д. профессор Мұхамедғалиев Арыстан Фазылұлы